Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1.1 Predávajúcim je firma Ing.Jaroslav Harvanec-HARVI , Bodiná 27, 018 15 Prečín. IČO:34969594 , ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.harvi.sk .

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka v internetovom obchode.

 1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito  Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web stránkach predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

 2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

 2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Zmena cien tovaru je vyhradená.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do expedície objednaného tovaru, bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci potvrdí kupujúcemu storno objednávky, e-mailom alebo telefonicky.

 2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 1. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

 3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Aktuálna sadzba dopravy je viditeľná priamo v objednávke . Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 1. PLATBA

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci dobierkou, kuriérovi pri doručení.

 4.2 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom

 

 1. DODACIE PODMIENKY

  Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

 1. DORUČENIE TOVARU

 6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu  kuriérskou službou.

 6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky  kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

 6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

 6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

7.1 Kupujúci  môže bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky  do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 7.2 Tovar na vrátenie musí byť:

 1. a) nepoškodený,
 2. b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) Vypísať a poslať predávajúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnút a nachádza sa na  internetových stránkach e-shopu.

 1. b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 2. c) uhradiť náklady na prepravu tovaru.

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

 1. a) prevziať tovar naspäť
 2. b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky všetky   platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o:

 1. a) poskytnutie služby, ktoré sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, že bol riadne poučený o  tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, napr. víno dodané dlho po uzavretí zmluvy (vin en primeur),

 1. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 3. e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 4. f) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ

 

 1. Zistenie chyby/vady/ tovaru
  2. Overiť, či je výrobok ešte v záručnej dobe – napr. z dokladu o kúpe, záručného listu
  3. Uplatniť reklamáciu:
 2. a) do uplynutia záručnej doby,
 3. b) pripraviť si: výrobok a doklad o kúpe alebo iné potvrdenie o nákupe,
 4. c) u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený (v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné), alebo u osoby určenej na vykonávanie záručných opráv (uvedený v záručnom liste),
 5. d) opísať chybu (vadu) výrobku.
 6. Povinnosti predávajúceho po uplatnení reklamácie:
 7. a) poučiť spotrebiteľa o jeho právach,
 8. b) vydať potvrdenie o uplatnení reklamácie,
 9. c) určiť spôsob vybavenia reklamácie (ihneď po uplatnení reklamácie, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, ak je potrebné zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie),
 10. d) vybaviť reklamáciu – najneskôr do 30 dníod uplatnenia reklamácie,
 11. e) vydať písomný doklad o vybavení reklamácie,
 12. f)  viesť evidenciu o reklamáciách.

 

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.

Na reklamáciu postačuje doklad o zakúpení ( faktúra). 

 1. Ak je reklamácia výrobku uplatnená do 12 mesiacov od kúpy výrobku, nemôže predávajúci zamietnuť reklamáciu bez odborného posúdenia (písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv), ktorého kópiu musí do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie poskytnúť aj spotrebiteľovi. Náklady na odborné posúdenie znáša v tomto prípade vždy predávajúci.
 2. Ak je reklamácia výrobku uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy, môže ju predávajúci zamietnuť aj bez odborného posúdenia, ale je povinný spotrebiteľa poučiť o tom, komu môže výrobok zaslať sám na odborné posúdenie. Ak si spotrebiteľ zvolí osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv, náklady na odborné posúdenie bude bez ohľadu na jeho záver znášať predávajúci. Ak by si spotrebiteľ vybral inú osobu (napr. znalca), náklady by mohol preniesť na predávajúceho len vtedy, ak by odborné posúdenie preukázalo zodpovednosť predávajúceho. Spotrebiteľ môže na základe odborného posúdenia, ktoré preukázalo zodpovednosť predávajúceho za vzniknutú chybu (vadu) výrobku, uplatniť reklamáciu znova a predávajúci ju už nemôže opätovne zamietnuť.

8.3 Zodpovednosť za vady predanej veci. /§ 622 a § 623 O.z. č.40/1964 /

 • 622
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vecí, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec za bezvadnú, ak kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 • 623
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.4 Ak spotrebiteľ nie je spokojný s výsledkom vybavenia jeho reklamácie, môže spor s predávajúcim riešiť mimosúdne alebo súdnou cestou:

 1. a) Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Ak spotrebiteľ nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, môže sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na ňu odpovie zamietavo alebo do 30 dní odo dňa jej odoslania naňu neodpovie vôbec, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. 

Alternatívne riešenie sporov umožňuje riešiť spor zmierlivo, rýchlo, efektívne a bezplatne alebo s minimálnymi nákladmi. Dohoda medzi spotrebiteľom a  predávajúcim sa stáva záväzným právnym podkladom. V porovnaní s inými mimosúdnymi formami má predávajúci povinnosť poskytnúť subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov súčinnosť. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie sú dostupné na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

 1. b) Spotrebiteľské združenia

Ide o právnické osoby založené alebo zriadené na ochranu spotrebiteľa, ktoré v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa môžu na základe splnomocnenia zastupovať spotrebiteľa v konaniach pred štátnymi orgánmi o uplatňovaní jeho práva vrátane náhrady ujmy spôsobenej porušením práv spotrebiteľa. Na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sú oprávnené sprostredkovať riešenie sporov pri vybavovaní reklamácií. Poskytujú tiež poradenské a informačné služby, niektoré zastupujú spotrebiteľov na základe plnej moci v rámci mimosúdneho riešenia, prípadne tiež pre súdmi. Spravidla ide o mimovládne neziskové organizácie. 

 1. c) Európske spotrebiteľské centrum (ESC)

Na ESC sa môžete obrátiť v prípade, ak ste sa dostali ako spotrebiteľ do problému s predávajúcim z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Veľkej Británie. ESC poskytuje bezplatné poradenstvo a informácie o právach spotrebiteľov a o možnostiach ich uplatnenia. ESC sa nezaoberá výlučne vnútroštátnymi spormi a ani problémami pri nákupe tovarov a služieb z tretích krajín mimo EÚ. Viac informácií o ESC je možné nájsť na stránke ESC.  

 

 1. d) Mediácia

 

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. S mediáciou musia súhlasiť obe strany, ktoré sa s pomocou tretej osoby snažia o dosiahnutie dohody. Ďalšie informácie a zoznam mediátorov sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

 1. e) Strebiteľský rozhodcovský súd

 

Na spotrebiteľský rozhodcovský súd sa spotrebiteľ môže obrátiť v prípade, ak uzavrel s predávajúcim tzv. rozhodcovskú zmluvu (musí byť písomná a obsahovo oddelená od spotrebiteľskej zmluvy), teda dohodu o tom, že v prípade vzniku sporu zo spotrebiteľskej zmluvy rozhodne v rozhodcovskej zmluve určený stály rozhodcovský súd. Zoznam rozhodcovských súdov je dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti            SR.Uzavretím rozhodcovskej zmluvy nie je dotknuté právo spotrebiteľa podať žalobu aj na príslušný súd. 

 

 1. f) Súdy

 

Každý sa môže domáhať ochrany svojho práva na vecne príslušnom súde. V prípade sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy je spotrebiteľ považovaný za tzv. slabšiu stranu v konaní, z čoho mu vyplývajú viaceré zvýhodnenia týkajúce sa procesných práv v konaní pred súdom. Spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva je navyše oslobodený od súdnych poplatkov. Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti zodpovedá. V prípade prehry však môže spotrebiteľ znášať súdne trovy.